TF Products informationspaket

TF Products kokeri

TF Products ämnar bygga ett kokeri för pälsdjurskroppar och andra slaktbiprodukter. Det kokta materialet kommer att användas som råvara vid tillverkning av pälsdjursfoder.

Varifrån kommer råmaterialet?

Anläggningen kommer att koka pälsdjurskroppar och slaktbiprodukter. Pälsdjurskropparna transporteras till anläggningen från pälsfarmer i nejden. Slaktbiprodukterna är biprodukter från köttindustrin. Det handlar om veterinärgranskade biprodukter som inte används för mänsklig förtäring. Det kokta materialet kommer att användas som råvara vid tillverkning av pälsdjursfoder. Anläggningen kommer inte att behandla självdöda eller sjuka djur.

Var kommer kokeriet att ligga?

Kokeriet kommer att byggas ca 1,3 km nordöst om korsningen Kållbyvägen och järnvägen, ca 2,3 km norr om Kållby byacentrum. Vi har ett arrendeavtal med Pedersöre kommun om ett ca 2 hektar stort markområden i Kållby. Se exakt position från kartan.

Under vilka tider kommer anläggningen att användas?

Anläggningen kommer huvudsakligen att användas under perioden 1.11-15.1, ca. 2,5 månader. Då kommer arbetet att ske i tre skiften. Utanför tidsperioden kommer anläggningen att vara igång sporadiskt.

Hur stor mängd kommer att kokas?

TF Products kokeri har tillstånd för och en kapacitet på maximalt ca. 22 000 t/a. Den verkliga mängden kommer dock vara lägre. Under perioden 1.11-15.1 kommer uppskattningsvis 8500 ton produkt att kokas. Utanför tidsperioden kommer anläggningen att vara igång endast sporadiskt.

Hur transporterar ni materialet till kokeriet?

Insamling av råmaterialet kommer ske av entreprenörer som vi anlitar. Under huvudperioden 1.11-15.1 räknar vi med att det görs i medeltal 6–7 körningar till kokeriet per dygn. Detta är en uppskattning baserat på ett medeltal och kan variera beroende på tillgång till produkt och råmaterial. Trafik till området sker via Långskogsvägen och via egen anslutningsväg till tomten. Transporterna till anläggningen kommer att göras med täckta och täta bilar.

Vad händer med råmaterialet då det anländer till Oy TF Products Ab:s kokeri?

När råmaterialet kommer till anläggningen åker det direkt ner i en sluten mottagningsficka. Därifrån åker materialet vidare i processen. Råmaterialet behandlas, dvs kokas. Efter kokningsprocessen åker materialet vidare till Torp Frys Ab:s foderkök och eventuella andra fodertillverkare. Insamlingen, transporterna och verksamheten på anläggningen kommer att ske i tre skiften under perioden 1.11-15.1.

Vad används det kokade materialet till?

Det kokade materialet kommer att användas som råvara vid tillverkningen av pälsdjursfoder. Fettet som uppstår i processen kommer delvis att användas som råvara vid tillverkning av pälsdjursfoder och delvis som bränsle i kokeriets energiproducerande enhet. Allt material som kokas används för tillverkning av foder och säljs till Torp Frys Ab som råmaterial för fodertillverkning för pälsdjur eller till andra fodertillverkare. Inget avfall uppstår i processen.

Kommer verksamheten att påverka miljön och omgivningen?

Hela anläggningen är ett slutet system.

Ångan som innehåller luktgaser från kokningsprocessen förbränns direkt efter kokning i förbränningspannan. Ventilationsluften från produktionshallarna styrs till en kemisk reningsanläggning (skrubber, Chemical towers). I skrubbern cirkulerar vatten och kemikalier (NaOH och NaOCl) i ett slutet system.

All hantering sker i sluten anläggning i produktionsutrymmen. Det slutna systemet för behandling av pälsdjurskroppar och slaktbiprodukter gör att inget utsläpp till mark eller grundvatten kommer att ske.

Allt avloppsvatten och vatten som härstammar från processerna på anläggningen hamnar i ett slutet system, som sedan transporteras till reningsverk för rening.

Således uppstår inga konsekvenser på varken miljö, natur, människors hälsa, naturskyddsvärde, bebyggelse eller närliggande omgivning.

Finns det risk för att sjukdomar sprids?

Anläggningen är ett slutet system och således uppstår ingen risk att sjukdomar skall spridas.

Hur kyls anläggningen?

TF Products kokeri kommer använda sig av ett helt slutet kylsystem bestående av kylvätska samt fläktar och kondensorer som sitter på taket. Inget externt kylvatten kommer att användas.

Öppenhet och transparens

För Torp Frys Ab och Oy TF Products Ab är öppenhet och transparens viktigt. Därför ordnade vi 29.3.2017 ett infotillfälle för grannarna till den planerade anläggningen. Efter responsen från besökarna valde vi att tillsammans med Kållby områdesförening bjuda in hela Kållby till ett allmänt infotillfälle, som hölls 10.4.2017. Mötet hade god uppslutning.

Nya arbetsplatser

Oy TF Products Ab: s kokeri i Kållby väntas under perioden 1.11-15.1 sysselsätta 5-6 heltidsanställda och kommer även att ge arbete till flertalet underleverantörer. Vi är stolta över att kunna erbjuda arbete och vill också i framtiden skapa nya arbetsplatser. Ett exempel på detta är Torp Handelsträdgård Ab vars växthusverksamhet inte är vår mest lönsamma, men som har gett många ungdomar deras första arbetserfarenhet.

Lokala satsningar – ett historiskt arv värt att förvalta

Oy TF Products Ab:s kokeri i Kållby är en lokal investering som kommer att skapa nya arbetsplatser och ge ökade skatteintäkter, något som både bygden och vi som företag kan utvecklas genom. Men lokala satsningar är ingen innovation för oss. Redan 1959 när Torp Mink (idag Torp Frys Ab) grundades så var målet att skapa arbetsplatser och ta tillvara biprodukter från köttproduktionen i närområdet. Och vi tror fortfarande det är viktigt att företag vågar satsa lokalt.