TF Products tietopaketti

Oy TF Products Ab:n keittämö

TF Products aikoo rakentaa keittämön turkiseläinten ruhoille ja muille teurastuksen sivutuotteille. Keitetty materiaali käytetään raaka-aineena turkiseläinten rehun valmistuksessa.

Mistä raaka-aineet tulevat?

Laitoksessa keitetään turkiseläinten ruhoja ja teurastuksen sivutuotteita. Turkiseläinten ruhot kuljetetaan laitokseen alueen turkisfarmeilta. Teurastuksen sivutuotteet ovat lihateollisuuden sivutuotteita. On kyse eläinlääkäreiden tarkastamista sivutuotteista, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Keitetty materiaali käytetään raaka-aineena turkiseläinrehun valmistuksessa. Laitoksessa ei käsitellä itsestään kuolleita tai sairaita eläimiä.

Missä keittämö tulee sijaitsemaan?

Keittämö rakennetaan n. 1,3 km Kolpintien ja rautatien risteyskohdasta koilliseen, n. 2,3 km Kolpin kyläkeskustan pohjoispuolelle. Meillä on vuokrasopimus Pedersören kunnan kanssa noin 2 hehtaarin suuruisesta Kolpissa sijaitsevasta maa-alueesta. Katso tarkka sijainti kartasta.

Minä aikoina laitos tulee olemaan käytössä?

Laitos tulee olemaan pääasiallisesti käytössä ajanjaksolla 1.11 – 15.1, n. 2,5 kuukautta. Työ tehdään kolmessa vuorossa. Mainitun ajanjakson ulkopuolella laitos tulee olemaan käytössä satunnaisesti.

Kuinka suuria keitettävät määrät ovat?

TF Productsin keittämöllä on lupa ja kapasiteettia käsitellä enintään n. 22 000 t/v. Todellinen määrä tulee kuitenkin olemaan pienempi. Ajanjaksolla 1.11 – 15.1. keitetään arviolta 8500 tonnia tuotetta. Mainitun ajanjakson ulkopuolella laitos tulee olemaan käytössä satunnaisesti.

Miten materiaali kuljetetaan keittämölle?

Sopimusalihankkijamme suorittavat raaka-aineiden keräämisen. Laskelmiemme mukaan perusajanjaksolla 1.11 – 15.1. keittämölle toimitetaan materiaalia keskimäärin 6–7 kertaa vuorokaudessa. Tämä on keskiarvoon perustuva arvio ja saattaa vaihdella tuotteiden ja raaka-aineiden saatavuuden mukaan. Liikennöinti alueelle tapahtuu Långskogintien kautta ja tontille oman liittymätien kautta. Kuljetukset laitokseen ajetaan katetuilla ja tiiviillä ajoneuvoilla.

Mitä raaka-aineelle tapahtuu, kun se saapuu Oy TF Products Ab:n keittämöön?

Laitokseen saapuva raaka-aine ohjataan suoraan suljettuun vastaanottoluukkuun. Sieltä materiaali syötetään prosessiin. Raaka-aine käsitellään, ts. keitetään. Keittämisprosessin jälkeen materiaali kulkee Torp Frys Ab:n rehukeittiöön ja mahdollisesti muille rehunvalmistajille. Kerääminen, kuljetukset ja toiminta laitoksessa tapahtuu kolmessa vuorossa 1.11.-15.1. välisenä aikana.

Mihin keitettyä materiaalia käytetään?

Keitetty materiaali käytetään raaka-aineena turkiseläinrehun valmistuksessa. Prosessissa syntyvä rasva käytetään osin raaka-aineena turkiseläinrehun valmistuksessa ja osin keittämön energiantuotantoyksikön polttoaineena. Kaikki keitettävä materiaali käytetään rehun valmistuksessa ja myydään Torp Frys Ab:lle raaka-aineeksi turkiseläinrehun valmistukseen tai muille rehunvalmistajille. Prosessissa ei synny jätettä.

Tuleeko toiminta vaikuttamaan ympäristöön ja lähialueisiin?

Koko tuotantolaitos on suljettu järjestelmä.

Keittämisprosessista syntyvä hajukaasuja sisältävä höyry poltetaan välittömästi keittämisen jälkeen polttokattilassa. Tuotantohallien poistoilma ohjataan kemialliseen puhdistuslaitteeseen (pesuri, Chemical towers). Pesurissa vesi ja kemikaalit (NaOH ja NaOCl) kiertävät suljetussa järjestelmässä.

Kaikki käsittely tapahtuu tuotantotilojen suljetussa tuotantolaitoksessa. Turkiseläinten ruhojen ja teurastuksen sivutuotteiden käsittelyssä käytetystä suljetusta järjestelmästä ei muodostu päästöjä maaperän tai pohjaveteen.

Kaikki jätevesi ja prosessista peräisin oleva vesi päätyvät suljettuun järjestelmään, josta ne kuljetetaan puhdistuslaitokseen puhdistettavaksi.

Näin ollen ympäristölle, luonnolle, ihmisten terveydelle, luontoarvoille, asutukselle tai lähiympäristölle ei aiheudu seurauksia.

Onko olemassa riskiä tautien leviämiseen?

Laitos on suljettu järjestelmä eikä näin ollen aiheuta riskiä tautien leviämiselle.

Miten laitos jäähdytetään?

Oy TF Products Ab:n keittämössä käytetään täysin suljettua jäähdytysjärjestelmää, joka sisältää jäähdytysnesteen sekä katolla sijaitsevat puhaltimet ja kondensaattorit. Mitään ulkoista jäähdytysvettä ei käytetä.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Torp Frys Ab:lle ja Oy TF Products Ab:lle avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä. Siksi järjestimme 29.3.2017 tiedotustilaisuuden suunnitteilla olevan laitoksen naapureille. Osallistujilta saamamme palautteen perusteella päätimme yhdessä Kolpin alueyhdistyksen kanssa kutsua koko Kolpin yleiseen tiedotustilaisuuteen, joka pidettiin 10.4.2017. Kokouksen osallistujamäärä oli suuri.

Uusia työpaikkoja

Oy TF Products Ab:n keittämön odotetaan ajanjaksolla 1.11.-15.1. työllistävän 5-6 kokopäiväistä työntekijää Kolpissa ja se tulee antamaan työtä myös monelle alihankkijalle. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota työtä ja luomme uusia työpaikkoja myös jatkossa. Yksi esimerkki tästä on Torp Handelsträdgård Ab, jonka kasvihuonetoiminta ei ole kannattavinta, mutta jossa moni nuori on saanut ensimmäisen työkokemuksensa.

Paikallinen sitoutuminen – säilyttämisen arvoinen historiallinen perintö

Oy TF Products Ab:n keittämö Kolpissa on paikallinen investointi, joka luo uusia työpaikkoja ja kasvattaa verotuloja, jonka kautta niin seutu kuin me yrityksenä voimme kehittyä. Paikalliset panostukset eivät ole meille sinänsä mitään uutta. Jo vuonna 1959, kun Torp Mink (nykyään Torp Frys Ab) perustettiin, tavoitteenamme oli luoda työpaikkoja ja hyödyntää lähiseudun lihantuotannon sivutuotteet. Ja uskomme edelleen, että yritysten täytyy uskaltaa panostaa paikallisiin hankkeisiin.